Mr.B

Trường mẫu giáo Smazon là một nơi tuyệt vời để con gái tôi bắt đầu trải nghiệm ở trường. Thật đáng hoan nghênh và an toàn và con gái tôi thích nó! Bức thư này là để nhận ra bạn và nhân viên của bạn đã làm một công việc tuyệt vời dạy con gái tôi. Trình độ kỹ năng của cô ấy tốt hơn đáng kể kể từ khi tham gia Smazon!