Lưu trữ thẻ: tính cách thông qua chủng vân tay

dmit
PHÂN LOẠI CHỦNG VÂN TAY

Vào năm 1892, bằng phương pháp thống kê, nhà Nhân chủng học Fransis Galton đã tập hợp số lượng người đủ lớn để làm đại diện cho toàn bộ dân số trên thế giới và từ đó khẳng định được rằng vân tay của con người được chia thành 3 chủng chính: Whorl (Đại Bàng), […]